Vi hjälper er med

BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTER

En handling med en bestyrkt underskrift måste undertecknas på kontoret i notarius publicus närvaro. Den som ska underteckna handlingen måste även medta ID-handling, dvs. pass, körkort eller nationellt id-kort.

LEGALISERING AV FOTOKOPIOR OCH AVSKRIFTER

Ta med originalhandlingen till kontoret så ombesörjer vi kopiering på plats.

LEGALISERING AV DOMSTOLSHANDLINGAR ELLER HANDLINGAR UTFÄRDADE AV STATLIGA MYNDIGHETER

T ex beslut om skilsmässa, adoptionshandlingar, auktoriserade översättningar eller andra handlingar som kan behöva legaliseras för användning i utlandet.

UTFÄRDANDE AV APOSTILLE

En Apostille är en certifiering som visar att en namnteckning, stämpel eller sigill på en handling är äkta. Apostillen är giltig i de länder som har antagit den s k Apostillekonventionen. En lista på staterna som är med kan ses här: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
En Apostille är tidsbesparande eftersom handlingen då normalt sett inte kräver något ytterligare bestyrkande.


Notarius publicus är inte skyldig att:

1. ombesörja delgivning av handlingar,
2. utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom.

En Notarius publicus skall fullgöra sitt uppdrag med redlighet, noggrannhet och opartiskhet:

Han får inte befatta sig med ett ärende, om det angår honom själv eller om någon annan särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet.