Arvode


Alla advokater är skyldiga att följa Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Enligt detta regelverk skall det arvode som en advokat debiterar vara skäligt.

Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden prövar tvister avseende arvoden mellan klienter och deras ombud som gäller belopp från 1 000 kronor till 200 000 kronor. Konsumenttvistnämndens beslut är bindande för advokater, till skillnad från Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed framgår att en advokat är skyldig att informera klienter om Konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist, att advokaten är skyldig att medverka i nämndens prövning och att advokaten måste följa nämndens beslut.

Advokatsamfundet

https://advokatjouren.advokatsamfundet.se/vad-kostar-en-advokat/ar-arvodet-skaligt/

Rättsskydd

Rättsskydd ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Försäkringen gäller den försäkrade i egenskap av privatperson och för att rättsskyddet i din försäkring skall träda in måste en tvist ha uppstått med en annan part. Det innebär att rättsskyddsersättning som huvudregel inte utgår för förhandlingar eller avtalsskrivning. Försäkringen skall, när tvisten uppkommer, som regel ha gällt under minst två år men den behöver inte ha gällt hos samma försäkringsbolag.

Om det blir aktuellt hjälper vi dig att anmäla ditt behov av rättsskydd till ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp

Om du inte har en försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Innan rättshjälp söks ska advokaten/juristen lämna minst en timme och högst två timmars rådgivning mot en bestämd avgift. Denna rådgivning får du bekosta själv. Beslutar du dig för att gå vidare med ditt ärende efter lämnad rådgivning hjälper vi dig att fylla i och lämna in ansökan om rättshjälp.

Rättshjälpsmyndigheten

http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/

Har du några frågor med anledning av våra arvoden eller dina möjligheter att erhålla rättshjälp eller rättsskydd är du välkommen att kontakt oss.